Carry back voor coronaverliezen
Date: 4 september 2020
|
Posted by:

Op 1 juli 2020 werd de wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie gepubliceerd. De belangrijkste nieuwigheid in het kader van deze wet is de ‘carry back’ voor verliezen.

De carry back-regeling is optioneel en staat open voor zelfstandigen, vrije beroepers en vennootschappen. Hieronder gaan we dieper in op de regeling voor vennootschappen.

 

Wat is de carry back

De carry back van verliezen is een fiscale maatregel die inhoudt dat verwachte verliezen van het lopende boekjaar afgetrokken mogen worden van belastbare winsten uit het vorige boekjaar. De verschuldigde belasting van het vorige boekjaar zal hierdoor dalen, zodat voorafbetalingen eventueel gerecupereerd kunnen worden.

Volgens het nieuwe artikel 194septies/1, §1 WIB geldt de carry back-regeling slechts voor het boekjaar dat wordt afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020. Bovendien mag van de regeling slechts gebruik gemaakt worden voor één boekjaar dat wordt afgesloten in deze periode.

Uitstel is geen afstel

Fiscaaltechnisch wordt in het vorige boekjaar een tijdelijk vrijgestelde reserve aangelegd die in mindering komt van de winst van dat boekjaar. In het volgend boekjaar wordt deze vrijgestelde reserve evenwel opnieuw toegevoegd aan het resultaat en gecompenseerd met het werkelijk geleden verlies.

Voorbeeld:

NV BelCo realiseert in boekjaar 2019 een fiscale winst van 20. In boekjaar 2020 verwacht BelCo echter een operationeel verlies van 10. Door middel van de nieuwe regeling kan BelCo in boekjaar 2019 een vrijgestelde reserve van 10 aanleggen. De winst in boekjaar 2019 wordt aldus herleid tot 10. In boekjaar 2020 wordt het overgedragen verlies opnieuw toegevoegd aan het resultaat en wordt het gecompenseerd met het werkelijk geleden verlies in 2020.

Beperkingen

 De vrijgestelde reserve is onderworpen aan twee beperkingen.[1] Zo mag de vrijgestelde reserve niet meer bedragen dan het resultaat na de eerste bewerking, verminderd met inkomsten die in aanmerking komen voor DBI-aftrek, de innovatieaftrek en de octrooiaftrek. Daarnaast mag de vrijgestelde reserve nooit meer dan 20 miljoen EUR bedragen.

Uitsluitingen

 Een aantal vennootschappen, waaronder beleggingsvennootschappen, worden uitgesloten van de regeling.[2] Ook vennootschappen die binnen de bij wet bepaalde periode een inkoop van eigen aandelen, een toekenning of uitkering van dividenden, een kapitaalvermindering of andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht zijn uitgesloten.

Daarnaast zijn ook vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs uitgesloten. Vennootschappen die voor minstens 100 000 EUR betalingen hebben gedaan aan dergelijke vennootschappen komen eveneens niet in aanmerking.

Tot slot kunnen ook vennootschappen die al voor 18 maart 2020 aangemerkt konden worden als onderneming in moeilijkheden geen gebruik maken van de regeling. De verliezen moeten dus enigszins verband houden met de coronacrisis.

Afzonderlijke aanslag

Om te gretig gebruik van de carry back-regeling te ontmoedigen, voorziet artikel 219ter, §3, zevende lid WIB in een afzonderlijke aanslag van 40% op het gedeelte van het geschatte verlies dat het werkelijk geleden verlies overstijgt. Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Geen nieuw mechanisme

Tot slot valt op te merken dat fiscale regimes in landen zoals Frankrijk, Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk reeds een carry back-mechanisme kennen. De Belgische fiscale wetgeving kende tot op heden slechts de carry forward – onbeperkte overdraagbaarheid in de toekomst – van verliezen. Met dank aan de coronapandemie komt hier dus verandering in.

Conclusie

De carry back voor coronaverliezen heeft een belangrijke impact op uw boekhouding. Ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap kunnen verliezen immers éénmalig worden overgedragen naar het vorige boekjaar. België treedt op deze manier toe tot het clubje landen dat dit gunstregime reeds kent. Misschien wel de impuls voor een definitieve carry back-regeling?

______________

[1] Zie art. 194septies/1, §2 WIB.

[2] Zie art. 194septies/1 §3 WIB.

Contacteer ons voor meer info