(Tijdelijk) geld lenen aan uw vennootschap
Date: 9 december 2023
|
Posted by:

Omdat uw vennootschap krap bij kas zit, wilt u haar (tijdelijk) wat geld lenen. Als u hiervoor interest vraagt, moet u wel rekening houden met twee fiscale spelregels. Hoe zit dat juist?

1. Bedrag van de lening beperken. Het bedrag van de lening mag niet hoger zijn dan de belaste reserves bij het begin van het boekjaar plus het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar (art. 18, 4° WIB 92) . Voor vennootschappen zonder vennootschapsrechtelijk kapitaal, zoals de BV, is het fiscaal gestorte kapitaal het eigen vermogen van de vennootschap, voor zover dat gevormd wordt door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid, en voor zover er geen terugbetaling of vermindering plaatsgevonden heeft (art. 2, §1, 6° en 184 WIB 92) . Als uw rc-tegoed toch die grens zou overschrijden, worden de interesten die betrekking hebben op het gedeelte dat die grens overschrijdt, geherkwalificeerd in dividenden, die wel onderworpen worden aan in principe hetzelfde tarief roerende voorheffing (rv), maar niet aftrekbaar zijn bij uw vennootschap.

2. Interesten moeten marktconform zijn. Een tweede regel die u moet respecteren, houdt in dat u nooit meer rente mag vragen dan de marktrente. Vraagt u interesten die hoger liggen dan die marktrente, dan wordt het overdreven deel fiscaal gezien ook geherkwalificeerd in niet-aftrekbare dividenden (art. 18, lid 1, 4° WIB 92) . Om de marktconforme interest te bepalen, moet u sinds 2020 rekening houden met de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen tot € 1.000.000 met variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar aan niet-financiële instellingen ( http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl , tweede lijn). U neemt dan het tarief van november van het voorgaande jaar, verhoogd met 2,5% . Het tarief van november 2022 bedraagt 3,2%. De interesten die u voor 2023 kunt toepassen, zijn dus marktconform, zolang u zich beperkt tot 5,7% (3,2% + 2,5%).

Let op! Op de interesten uit uw vennootschap betaalt u vanaf de eerste euro wel belastingen, nl. 30% rv. Van de 5,7% interesten, houdt u dus netto nog 3,99% (tegen 30% rv) over. Dat is dus veel meer dan wat u op uw spaarboekje krijgt.

💡 Respecteer de fiscale spelregels als u geld aan uw vennootschap leent om een herkwalificatie in niet-aftrekbare (dus zwaarder belaste) dividenden te vermijden. Voor 2023 zijn interesten van 5,7% marktconform. Netto houdt u daar privé 3,99% (of 70%) van over, veel meer dus dan wat u van uw bank krijgt op uw spaarboekje ©

Contacteer ons voor meer info