Wat als uw particuliere klant niet tijdig betaalt?
Date: 27 november 2023
|
Posted by:

Sinds 01.09.2023 zijn de regels die u moet toepassen bij laattijdige betaling van een particuliere klant gewijzigd. Aan welke voorwaarden moet een ingebrekestelling voortaan voldoen? Welke schadevergoeding kunt u vragen als een particuliere klant zijn factuur niet op tijd betaalt? En hoeveel interesten kunt u vorderen?

Nieuwe regels. Op 23.05.2023 werd de Wet houdende invoeging van Boek XIX ‘Schulden van de consument’ in het Wetboek Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wet is in werking getreden op 01.09.2023 en brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor de regels die spelen als particuliere klanten uw facturen niet correct betalen. De wet is ook van toepassing op elke vervallen en onbetaalde schuld van een consument aan een onderneming die voortkomt uit een overeenkomst die gesloten werd vóór haar inwerkingtreding, wanneer de betalingsachterstand ontstaat na de inwerkingtreding ervan.

Eerste gratis aanmaning. Vanaf de inwerkingtreding van de wet heeft uw particuliere klant recht op een eerste gratis herinnering als hij zijn factuur niet op de vervaldag betaald heeft. Zodra u die aanmaning gestuurd heeft, krijgt hij dan nog eens minstens 14 dagen om alsnog te betalen, zonder dat u hem een extra vergoeding kunt vragen.

Tip. Vanaf de tweede herinnering mag u maximaal € 7,50 (inclusief verzendingskosten) voor de herinnering aanrekenen.

Schadebeding bij laattijdige betaling

Schadebeding beperken in algemene voorwaarden. Ook onder de nieuwe wet kunt u met uw klant overeenkomen dat die een schadevergoeding verschuldigd is bij een laattijdige betaling van uw factuur. Dat kan bv. in uw contract of in uw algemene voorwaarden. Alleen wordt het bedrag daarvan nu beperkt in functie van het openstaande factuurbedrag, zoals hierna blijkt:

  • openstaand factuurbedrag = ≤ 150 eur dan maximale schadevergoeding = 20 eur
  • openstaand factuurbedrag tussen 150 en 500 eur dan maximale schadevergoeding = 30 eur + (10% × (factuurbedrag – 150 eur))
  • openstaand factuurbedrag > € 150 dan maximale schadevergoeding 65 eur + (5% × (factuurbedrag – 500 eur)) met een maximum van 2.000 eur

Let op! U moet er ook voor zorgen dat zo’n beding wederkerig is en u dus ook in een soortgelijke vergoeding voorziet in het voordeel van de klant in het geval dat u uw verplichtingen niet nakomt. Houdt u zich niet aan deze regels, dan is het schadebeding niet geldig. Wilt u dan toch een schadevergoeding krijgen voor de laattijdige betaling, dan zal u uw werkelijke schade door de te late betaling moeten bewijzen, wat in de praktijk allesbehalve eenvoudig is en meestal niet aanvaard zal worden.

Interesten bij laattijdige betaling

Interesten beperken in algemene voorwaarden. De interest die u in uw algemene voorwaarden mag toepassen, mag sinds 01.09.2023 niet hoger zijn dan de referentie-interestvoet bedoeld in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 8 procentpunten. Die interestvoet kan elk semester wijzigen. Voor het tweede trimester bedraagt de maximale interest die u mag aanrekenen 12%.

Let op! Sprak u geen percentage interesten af met de klant of ligt het afgesproken percentage hoger dan wat de wet toelaat te vragen, dan kunt u enkel de wettelijke interesten opvragen. Die wettelijke rentevoet wordt jaarlijks bepaald en bedraagt voor 2023 5,25% op jaarbasis.

 

💡 Sinds 01.09.2023 moet u particulieren die uw facturen niet tijdig betalen eerst een gratis herinnering sturen, waarna ze nog 14 dagen de tijd hebben om te betalen. Betaalt de klant dan nog niet, dan worden de schadevergoeding en interest bij laattijdige betaling ook wettelijk beperkt.

Bekijk dit met ons kantoor en pas uw algemene voorwaarden aan, want als u de regels niet respecteert, heeft u geen recht op schadevergoeding en eventuele interesten. ©

Contacteer ons voor meer info